سرمایه گذاری:

شما به عنوان سرمایه گذار مکلف هستید مبلغ معینی را به دولت کانادا وام بدهید. این مبلغ پس از گذشت یک دوره 5 ساله به شما پس داده خواهد شد. پس از آن شما لازم نیست کسب و کاری را مدیریت کنید. برای اینکه از طریق برنامه سرمایه گذاری واجد شرایط باشید، باید معیارهای زیر را دارا باشد:

  • قرار دادن پول در اختیار یک واسطه مالی برای سرمایه گذاری یا دادن مبلغ بیشتری به دولت به عنوان وام  برای مدت زمانی معین
  • ممکن استداشتن سوابق مدیریتی لازم باشد

از حداقل ارزش خالص دارایی برخوردار باشید