شهروندی:

برای درخواست شهروندی، شما باید قبل از درخواست حداقل چهار سال از شش سال گذشته را در کانادا اقامت کرده باشید.  شما همچنین باید کفایت دانش زبانی خود را نشان دهید چرا اگر شما در سنین بین 18-65 سال باشید از شما آزمون زبان گرفته می شود. به طور کلی شما باید ثابت کنید که روابط معنی داری با کانادا ایجاد کرده اید و قصد دارید در آینده، اینجا اقامت کنید.

* قوانین همواره دستخوش تغییرات هستند

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1036069