نیروهای متخصص و کارگران ماهر:

جهت ارائه درخواست برنامه نیروهای متخصص و کارگران ماهر، شما باید در شغلی که به مجموعه ای از مهارت های خاص نیاز دارد شاغل باشید. شما همچنین باید بتوانید اثبات کنید که در شغل مهارتی حداقل یک سال سابقه کار دارید.  عوامل دیگری که واجد شرایط بودن شما را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:

  • تحصیلات
  • مهارتهای زبانی
  • سن
  • داشتن یا نداشتن پیشنهاد استخدام در کانادا
  • ارزیابی اثرات اشتغال در بازار کار (LMIA)
  • سازگاری با کانادا (آیا شما در گذشته در کانادا تحصیل یا کار کرده اید، آیا شما خویشاوندی در کانادا دارید)
  • داشتن پول کافی برای پشت سرگذاشتن ماههای اول ورود