شماره های تماس

مهاجرت:      4924-682-778

حسابداری:   3740-986-604

کوکیتلام:     6369-772-778

آدرس - نورث ونکوور

بریتیش کلمبیا، ونکوور، خیابان لانزدل شمار0 1128 V7M 2H1

آدرس - کوکیتلام

بریتیش کلمبیا، کوکیتلام، خیابان لینکلن شماره 3020 واحد 106 ، V3B 6B4

ایمیل

مهاجرت:
imm@www.tarazservices.com

حسابداری:
acc@www.tarazservices.com

برای خدمات به زبان  اسپانیایی:
Espanol@www.tarazservices.com

 برای خدمات به زبان فارسی:
Farsi@www.tarazservices.com

فرم ارسال ایمیل